भक्तपुर १९ साउन ।  शिक्षक सेवा आयोगले आउँदो भदौ ११ गते लिन लागेको लागेको निमाबि शिक्षकको लिखित परीक्षाका बारेमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । प्रश्नपत्रको भाषा, परीक्षार्थीले प्रयोग गर्ने भाषा, उत्तर पुस्तिका र सोधिने प्रश्न, बस्तुगत प्रश्न र उत्तर तथा केन्द्र परिवर्तनका बारेमा नयाँ ब्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

shikhakजस अनुसार नेपाली, अंग्रेजी, संस्कृत व्याकरण र संस्कृत भाषा विषयको प्रश्न सम्बन्धित भाषामा नै सोधिने छ । तर कम्प्युटर विज्ञान, विज्ञान, गणित र गणित विज्ञानको प्रश्नपत्र अंग्रेजीमा र अन्य विषयको प्रश्नपत्र नेपालीमा सोधिने आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी नेपाली, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा विषयको दुवै खण्डको उत्तर सम्बन्धित भाषामा, कम्प्युटर विज्ञान, विज्ञान, गणित, गणित विज्ञान र संस्कृत व्याकरणको खण्ड क को उत्तर नेपाली वा अंग्रेजी वा संस्कृत भाषामा र अन्य विषयको उत्तर नेपाली वा अंग्रेजी वा दुवै भाषामा दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।

नयाँ पाठ्यक्रम बमोजिम हुने यस पटकको परीक्षामा क र ख दुबै खण्डको पूर्णाङ्क ४० / ४० हुने तथा प्रत्येक क्षेत्र समेटिने गरी छोटो वा लामो उत्तर आउने प्रश्न सोधिने र प्रत्येक खण्डको लागि उत्तर पुस्तिका अलग अलग हुने आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी बस्तुगत प्रश्न र उत्तर पुस्तिका छुट्टाछुट्टै दिईने तथा बस्तुगत प्रश्नपत्र परीक्षार्थीले नै लिएर जान सक्ने छन् । उत्तर पुस्तिकाको दायाँ भागमा परीक्षार्थीको विवरण लेख्नु पर्ने छ । वायाँ तर्फ सम्बन्धित प्रश्नको संकेत नम्बर र सही उत्तर मध्ये कुनै एक विकल्प राखिएको हुने छ । परीक्षार्थीले उत्तर पानामा क ख ग र घ मध्ये कुनै एक विकल्पलाई अक्षरमा लेख्नु पर्ने छ । संकेत नम्बर नलेखिएको उत्तर पुस्तिका परीक्षण नहुने आयोगले जनाएको छ ।।