kfvf]af/Ldf k/LIff h'Dnfsf] hgtf dfWolds ljBfnodf cWoog/t ljBfyL{ kfvf]af/Ldf jflif{s k/LIff lbFb} . hf8f] df};dsf sf/0f pgLx? af/Ldf a;]/ k/LIff lbg jfWo ePsf x'g . tl:a/M z'/axfb'/ l;+x M h'Dnf, /f;;
kfvf]af/Ldf k/LIff h'Dnfsf] hgtf dfWolds ljBfnodf cWoog/t ljBfyL{ kfvf]af/Ldf jflif{s k/LIff lbFb} . hf8f] df};dsf sf/0f pgLx? af/Ldf a;]/ k/LIff lbg jfWo ePsf x'g . tl:a/M z'/axfb'/ l;+x M h'Dnf, /f;;
जुम्लाको जनता माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी पाखोबारीमा वार्षिक परीक्षा दिँदै । जाडो मौसमका कारण उनीहरु बारीमा बसेर परीक्षा दिन वाध्य भएका हुन् । जुम्लामा अत्यधिक चिसो वढ्दै गएको छ । तस्बिरः रासस