k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjf d+unaf/ sf7df8f}Fdf u}/cfj;Lo g]kfnL ;+3 :yfkgf lbj;df cfof]lht sfo{qmdnfO{ ;Daf]wg ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

काठमाडौँ, ९ माघ । प्रधानमन्त्रीलाई शतप्रतिशत विश्वासको मत दिएको नेपाली काग्रेसले सङ्घीय संसद्सँग विपक्ष दलले पाउने सुविधाको विवरण माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयबाट संसद्का महासचिवलाई उक्त पत्र पठाइएको हो।

पत्रमा विपक्षी दलले पाउने सुविधा खुलाइदिन आग्रह गरेको छ। सचिवालयले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार पाउने विवरणबारे जानकारीसमेत दलको कार्यालयलाई गराइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि विपक्षी दलको हैसियतमा रहने वा नरहने भन्नेबारे पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेका बेला कांग्रेसले पत्राचार गरेको हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफूलाई विपक्षी दल कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै सचिवालयमा पत्र लेख्नुको साथै सदन बैठकमा समेत माग गर्दै आएको छ।

विपक्षी दल कायमको विवाद भएमा निर्णयको अधिकार सभामुखलाई छ। संसद्ले पदाधिकारीलाई पारिश्रमिकका अतिरिक्त बैठक भत्ता, विशेष भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास खर्च, यातायात खर्च, धारापानी तथा बिजुली खर्च, बीमा, दैनिक भ्रमण भत्तालगायतका सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था छ।