काठमाडौं, १४ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज विहान ११ बजेर ५५ मिनेटको शुभसाइतमा हनुमानढोका दसैँघरका मूल पुजारी देवराज अर्यालबाट विजयादशमीको टीका ग्रहण गरेकी छन ।

/fi6«klt ljBfb]jL e08f/L a8f b;}Fsf] cj;/df cfh !! ah]/ %% ldg]6sf] z'e;fOtdf xg'dfg9f]sf b;}F 3/sf d"n k"hf/L b]j/fh cof{naf6 6Lsf, hd/f tyf k|;fb u|x0f ug'{x'Fb} . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

 

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा मूल पुजारी अर्यालले राष्ट्रपति भण्डारीलाई शास्त्रोक्त विधिपूर्वक अभिषेक गर्दै जमरा र नवदुर्गाको प्रसाद प्रदान गरेका हुन । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले मूल पुजारी अर्याललाई पनि टिका लगाइ दिएकी थिइन ।