k|d;Fu g]kfn kqsf/ dxf;ª3 k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn dªunaf/ k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df g]kfn kqsf/ dxf;ª3sf kbflwsf/Lsf] e]6sf qmddf af]Nb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

असोज १०, भरतपुर । मंगलबार बिहान चितवनका पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफू चितवन जिल्लाको तीन नम्वर क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने बताउनु भएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्र एक्लै चुनाव लड्ने र स्थानीय आवश्यकता अनुसार कतिपय स्थानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरुसँग तालमेल गर्न सकिने पनि बताउनु भयो ।