काठमाडौं, २६ भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् ।

;'b"/klZrdf~rn ljZjljBfno ;ef pkk|wfgdGqL Pj+ lzIffdGqL uf]kfndfg >]i7 k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjfsf] ;d'kl:yltdf ;'b"/klZrdf~rn ljZjljBfnosf] l;+xb/af/df laxLaf/ a;]sf] 5}6f}F ;efdf dGtJo JoQm ug'{x'Fb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
देउवाले राप्रपा प्रजातान्त्रिकका संसदीय दलका नेता दिपक बोहोरालाई विज्ञान तथा प्रविधि, उपनेता विक्रम पाण्डेलाई वन र सुनिलबहादुर थापालाई उद्योग मन्त्रालायको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

रेशम लामालाई उद्योग राज्यमन्त्री बनाएका छन्। योसँगै देउवा सरकार ५४ मन्त्रिमण्डलको भएको छ । यो अहिलेसम्मकै जम्वो मन्त्रिमण्डल हो ।