सल्यान, २३ साउन
वस्ती विकासका कारण सल्यानमा  झण्डै  एक हजार  हेक्टर  जमिन मासिएको छ । जिल्लाका विभिन्न स् थानमा अव्यवस् िथतढंगले  बजार को  विकास हुँदै  जाँदा खे तीयो ग्य जमिन मासिदै  गएको  हो  । अव्यवस् िथत र  अनाधिकृत वस् ती तथा बजार  विस् तार  हुँदा नौ  सय ९८ हे क्टर  क्षे त्रफलको  जमिन अनाधिकृतरुपमा वस् ती तथा घर घडे र ीमा परि णत भएको  जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यानले  जनाएको  छ  । 25042016060612annapurna11-1000x0

श्रीनगर , सल्लीबजार , ढो र पिपल, त्रिवे णीलगायतका स् थानको  खे तीयो ग्य जमिन शहर ीकर णका कार ण मासिदै  गएको  जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यानका यो जना शाखाका प्रमुख पृथ्वीर ाज लामिछाने ले  जानकार ी दिनुभयो  ।

जनसंख्याको  चाप बढ्दै  जानु, परि श्रम कम गर्नु, विलासी जीवनतिर  अग्रसर  हुनुजस् ता विभिन्न कार ण मानिसहरु खो लाका छे उछाउमा आएर  बस् ती बस् दै  आइर हे को  र  जसका कार ण दिनप्रतिदिन खे तीयो ग्य जमिन मासिदै  गइर हे को  लामिछाने को  भनाइ छ । अनाधिकृत वस् ती विस् तार  तथा बढ्दो  शहर ीकर णलाई व्यवस् िथत गर्न नसक्ने  हो  भने  के ही वर्षमा खे तीयो ग्य जमिनको  अभाव हुने  र  उत्पादनमा पर निर्भर ता बढ्ने  उहाँको  भनाइ छ ।।