;jf]{Rr cbfntsf GofofwLzx?sf] zky u|x0f/fi6«klt ljBfb]jL e08f/Lsf] ;d'kl:yltdf ;f]daf/ zLtn lgjf;l:yt /fi6«klt sfof{nodf cfof]lht Ps ;df/f]xdf k|wfgGofofwLz ;'zLnf sfsL{n] ;jf]{Rr cbfntsf !! gjlgo'Qm GofofwLzx?nfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zkyu|x0f u/fpFb}. tl:a/M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीशलाई नियुक्ति गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीको समुपस्थितिमा शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजित एक समारोहमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नवनियुक्त न्यायाधीशहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराइन् ।

;jf]{Rr cbfntsf GofofwLzx?sf] zky u|x0f/fi6«klt ljBfb]jL e08f/Lsf] ;d'kl:yltdf ;f]daf/ zLtn lgjf;l:yt /fi6«klt sfof{nodf cfof]lht Ps ;df/f]xdf k|wfgGofofwLz ;'zLnf sfsL{n] ;jf]{Rr cbfntsf !! gjlgo'Qm GofofwLzx?nfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zkyu|x0f u/fpFb}. tl:a/M /f]zg ;fksf]6f,/f;;