hf]lvdk"0f{ ofqf kfFry/sf] lkmlbdaf6 #% lsdL k"j{sf] d]jf vf]nfdf hf]lvdk"0f{ ofqf ub}{ ofq' . tl:a/ M lht axfb'/ e08f/L, kfFry/, /f;;

hf]lvdk"0f{ ofqf kfFry/sf] lkmlbdaf6 #% lsdL k"j{sf] d]jf vf]nfdf hf]lvdk"0f{ ofqf ub}{ ofq' . tl:a/ M lht axfb'/ e08f/L, kfFry/, /f;;

पाँचथरको फिदिमबाट ३५ किमी पूर्वको मेवा खोलामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै यात्रु । तस्वीर रातोपाटी बाट