इन्द्रेणी संवाददाता
रोल्पा, २९ जेठ
पुर्वी रोल्पाको पाङ गाविसलाइ धुवाँमुक्त गाविस घोषणा गरिएको छ ।

pangसुधारि एको  चुलो  र ाम्रो , स् वस् थ जीवन हाम्रो  भन्ने  नार ाका साथ पाङ गाविसलाई  धुवाँमुक्त गाविस घो षणा गरि एको  हो ।

एक ओपचारीक कार्यक्रमका विच पाङ गाविसलाइ धुवाँमुक्त घो षणा गरि एको  हो ।डिको स र ो ल्पा, जिल्ला ऊर्जा शाखा र ो ल्पा र  पाङ गाविसको  सहआयो जनामा कार्यक्रम भएको  हो ।

गाविसका नौ  सय ६२ घर धुर ीमा आठ सय ९६ सुधारि एको  चुलो  जडान भएपछि गाउँका महिला, बृद्धबृद्धा, र बालबालिकाहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन् ।

भान्सा को ठाभित्र धुवा नहुने भएपछि आँखा, स् वासप्रस् वास लगायतका र ो गमा कमी आउने  अपे क्षा गरि एको  छ । जिल्लाका र ाजनीतिक दल, सर कार ी तथा गै र सर कार ी कार्यालयका प्रमुख, प्रतिनिधि, वडानागरि क मञ्चका संयो जक, स् ामाजसे वी, बुद्धिजीवी र  आमा समूहहरुको  उपस् िथतिमा गाविसलाई धुवाँमुक्त घो षणा गरि एको  हो ।।