cy{dGqLaf6 ah]6 k|:t't Joj:yflksf–;+;bsf] zlgaf/sf] a}7sdf cy{dGqL lji0f'k|;fb kf}8]nn] cfufdL cfly{s jif{  @)&#÷&$ sf] /fh:j / Joosf] jflif{s cg'dfg -ah]6_ k|:t't ub}{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

नेकापा ( माओवादी केन्द्र ) ले बजेट भाषणमा एमालेले नीतिगत भ्रष्टचार गरेको ठहर गएको छ । प्रेत्यक प्रदेशमा एक एक औधोगिक क्षेत्र बनाउने सहमति भएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओली को गृह जिल्ला झापा र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको गृहजिल्ला बुटवल लाइ औधोगिक क्षेत्र बनाउने भनेर बजेट भाषणमै तोक्नु नीतिगत भ्रष्टचार भएको ठहर नेकापा ( माओवादी केन्द्र ) ले गरेको छ।