दाङ, १३ पुस । दाङमा दुई वटा उपमहानगरपालिका बन्ने भएका छन् । स्थानीय तह संख्या र सीमा निर्धारण गर्नका लागि बनेको आयोगले दाङमा दश इकाइसहति दुई नगरपालिका हुने निश्चित गरेको हो ।

dang-copyआयोगका अनुसार घोराही र तुलसीपुर गरी दुई उपमहानगपालिका बन्ने भएका हुन् । आयोगले  मुलुकभर  सात सय १६ स्थानीय तह हुने  टुंगो  लगाएको  छ । दश महिनाको  मे हनतपछि आयो गले  गाउँपालिका, नगर पालिका, उपमहानगर पालिका र  महानगर पालिका गरी सात सय १६ स्थानीय तहको  खाका तयार  पारे को  हो  । आयोगको प्रतिवे दनमा   चार वटा शहर  महानगरपालिका हुने  छन् ।

काठमाडौ , ललितपुर , पो खरा र  भर तपुर  महानगर  बन्ने छन् । अहिले  काठमाडौ  मुलुकको  एक्लो  महानगर पालिका हो  । ललितपुर , पो खरा र  भर तपुर  अहिले  उपमहानगर पालिका छन् ।

यस् तै  दे शभर मा अब १२ वटा उपमहानगर पालिका बन्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुनसरीमा दुई उपमहानगरपालिका, कै लाली, बाँके , रुपन्दे ही, मकवानपुर , धनुषा, पर्सा, बारा र  मो र ङमा एक÷एकवटा उपमहानगर पालिका हुन छन् ।

आयो गको  प्रतिवे दनअनुसार  अब दुई सय ४५ नगर पालिका र  चार  सय ५५ गाउँपालिका हुने छन् भने सात सय १६ स् थानीय तहमा जम्मा छ हजार  पाँच सय वडा हुने छन् ।