गोविन्द खड्का
दाङ, ६ जेठ
महिला र  अपाङ्ग सिट प्रयोग बदमासी भएको  गुनासो  आएपछि र ाप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिले  बुधवार  छड्के  जाँच गर े को  छ । कार्यालय प्रमुख डा. लो कर ाज पर ाजुलीे  ने तृत्वको  टो लीले  लमही र  भालुबाङमा २२ वटा गाडीहरुमा आकस् िमक छड्के  जाँच गर े को  हो  ।bas

‘गाडीभित्र पसे र  महिला र  अपांगका लागि छुट्टै  सीट भए नभएको  हे रि यो ’– अनुगमनमा खटिनुभएका प्रमुख पर ाजुलीले  दिनभरि को  अवस् थाबार े  जानकार ी गर ाउँदै  भन्नुभयो –‘छो टो  दूर ीका साना गाडीमा के हीले  सीट नछुट्याएको े  भे टियो  ।

लामो  दूर ीका ठूला गाडीले  नियम पालना गर े को  पाइयो  ।’ उहाँका अनुसार  एउटा गाडीमा श्रीमानसहित बसे का र  अकोर् मा छो र ासहित बसे को  मात्रै  फे ला पर े का थिए । लामा दूर ीका अधिकांश गाडीमा महिला र  अपांगले  को टाको  सीट पाएका थिए ।

लामो  तथा छो टो  दूर ीका नर्मल, लो कल, एसी र  डिलक्स बसहरुमा जाँच गरि एको  प्रमुख पर ाजुलील जानकार ी दिनुभयो  । जाँच गर्न समितिका प्रशासनिक सचिव नार ायण न्यौ पाने  र  सदस् य महे श ओ लीको  पनि सहभागिता थियो  । लमही इञ्चार्ज र ामप्रसाद आचार्य, र ाजे न्द्रश्रे ष्ठ, बसन्त के सी, भालुबाङ इञ्चार्ज प्रदीप र ाणा र  मो हन श्रे ष्ठको  सहभागितामा जाँच गरि एको  थियो े ।

कर्मचार ीले  गाडीको  जाँच गर्दा समितिका पदाधिकार ीहरुले  सम्पूर्ण अवस् थाका बार े मा जानकार ी लिएका थिए । छड्के  जाँचको  खबर ले  खुशी तुल्याएको  दाङ महिला जे सीजका पूर्वअध्यक्ष सुशीला पौ डे लले  बताउनुभयो  । चार  वर्षदे खिको  निर न्तर  प्रयासपछि सफलता पाएको  अध्यक्ष पौ डे लको  भनाइ छ । तर  अझै  सन्तुष्ट हुने  अवस् था छै न ।

उहाँले  शौ च गनेर्  वातावर ण नभएको  ठाउँमा गाडी र ो क्ने , खानपिनको  सुविधालाई ख्याल नगनेर् लगायतका महिलामै त्री पूर्वाधार  बनाउन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो  । यसो  त महिलाहरुले  महिलामै त्री यातायात बनाउनुपर्छ भने र  दबाब दिएपछि कडाइका साथ लागिएको  समितिका अध्यक्ष सुर े श हमालको  भनाइ छ । ।