इन्द्रेणी संवाददाता
दाङ, ३१ बैशाख
अबदेखि प्रार म्भिक वातावर ण पर ीक्षण ९आइइ० गर े र  मात्रै  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने  भएको  छ । मन्त्रिपरि षदको  फागुन १८ गते को  निर्णय अनुसार  वातावर ण ऐ न २०५३ र  वातावर ण संर क्षण नियमावली २०५४ मा के ही संशो धन भएपछि आइइइ गर े र  मात्रै  खो लाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाइने  भएको हो ।images

यसअघि वातावर ण मन्त्रालयबाट इआइए र  स् थानीय विकास मन्त्रालयबाट आइइ गर े र  र ाष्ट्रपति चुर े  संर क्षण समितिको  सिफारि स भए मात्रै  खो लाबाट नदीजन्य वस् तुको  उत्खनन् गर्न पाइने  व्यवस् था थियो ।

ऐ न संशो धनसँगै  अब आइइइ गर्न स् थानीय विकास मन्त्रालयमा जानु नपर्ने  भएको  छ । ऐ न संशो धन अनुसार  आइइइ स् वीकृत गर्ने  जिम्मा जिल्ला विकास समितिलाई दिइएको  जिल्ला विकास समिति दाङका सूचना अधिकृत कृष्ण के सीले  जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार  जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको  प्रमुखको  संयो जकत्वमा एउटा समिति गठन हुने  र  त्यसको  सिफारि समा जिल्ला विकास समितिको  बो र्डले  आइइइ स् वीकृत गर्नेछ ।

आइइइ स् वीकृत भएको  स् थानबाट सहजरुपमा नदीजन्य वस् तु उत्खनन् गर्न पाइने  सूचना अधिकृत के सीले  जानकार ी दिनुभयो । जिविस दाङले के ही समय पहिले  चुर े  संर क्षणका नाममा दे खिएको  नदीजन्य पदार्थको  समस् या फुकाउन पहल गर े को थियो ।

जिविसको सो पहलका आधार मा सबै लाई सहज हुने  किसिमले  ऐ न संशो धन भएको  के सीले  वजाउनुभयो । अब छिट्टै  जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख संयो जक र हे को  समिति गठन हुने  र  आउँदो  साउनदे खि आइइइ गर े र  जिल्लाका खो लाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने  व्यवस् था मिलाउने  उहाँले  जानकारी दिनुभयो ।।