kfgLdfly s'bg] ;fOsndf]/ªsf] xflyd'8fdf /x]sf] dgdf]xg kf]nL6]SgLsn sh]nsf ljBfyL{n] agfPsf] kfgLdfly s'bg] ;fOsn s'bfpFb} Ps ljBfyL{ . tl:a/ M uf]kfnk|;fb kf]v/]n, /f;;

मोरङको हाथिमुडामा रहेको मनमोहन पोलीटेक्नीकल कजेलका विद्यार्थीले बनाएको पानीमाथि कुद्ने साइकल कुदाउँदै एक विद्यार्थी । तस्बिर : गोपालप्रसाद पोखरेल, रासस