kf6L{sf] lgb]{zgljkl/t gof“ ;/sf/ u7gsf] u7aGwgdf x:tfIf/ gu/]sf /fli6«o hgdf]rf{sf ;f+;b s[i0f yfkf . tl:a/ nfnk|;fb zdf{÷sflGtk'/
kf6L{sf] lgb]{zgljkl/t gof“ ;/sf/ u7gsf] u7aGwgdf x:tfIf/ gu/]sf /fli6«o hgdf]rf{sf ;f+;b s[i0f yfkf . tl:a/ nfnk|;fb zdf{÷sflGtk'/

थापालाई पुनःबहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, २३ जेठ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सदस्य कृष्ण थापालाई पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको कार्यान्यन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशसँगै थापा पुनःबहाली भएका छन् ।

पार्टीको निर्णयविपरीत नेकपा (एमाले) का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई साथ दिएको भन्दै थापालाई पार्टीले कारवाही गरी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गराएको थियो ।

About indreni Newsdesk

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com