sf7df8f}F, & df3 -/f;;_ M  g]kfn sDo'lgi6 kf6L{sf g]tf clUgk|;fb ;fksf]6f d+unaf/ ;+3Lo ;+;b ejg gofF afg]Zj/df d+unaf/ ;efd'v kbsf] pDd]bjf/sf nflu dgf]gog kq btf{ u/fpg'x'Fb} . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .
sf7df8f}F, & df3 -/f;;_ M g]kfn sDo'lgi6 kf6L{sf g]tf clUgk|;fb ;fksf]6f d+unaf/ ;+3Lo ;+;b ejg gofF afg]Zj/df d+unaf/ ;efd'v kbsf] pDd]bjf/sf nflu dgf]gog kq btf{ u/fpg'x'Fb} . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .

सभामुखमा सापकोटाको एक्लो उम्मेद्वारी

इन्द्रेणी संवाददाता

काठमाडौं । सभामुखमा नेकपाका नेता अग्नि सापकोटाको मात्रै उमेदवारी परेको छ । सापकोटाबाहेक कसैको पनि उमेदवारी नपरेको संसद् सचिवालयले सूचना टाँसेर जनाएको छ।

संसद् सचिवालयले अन्तिम नामावली प्रकाशनको सूचना टाँसेर नेकपाका नेता अग्नि सापकोटाको मात्रै उमेदवारी परेको जनाएको हो । सापकोटाको प्रस्तावकमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ रहनुभएको छ भने समर्थकमा नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती रहनुभएको छ ।

About Kesharman Bc

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com