g]sfF ;+;bLo bnsf] a}7s
g]kfnL  sfFu|];  ;+;bLo  bnsf] sfof{nodf zlgaf/ a;]sf] ;+;bLo bnsf] a}7sdf g]sfF ;efklt z]/axfb'/  b]pjf, jl/i7 g]tf /fdrGb| kf}8]n, dxfdGqL  8f z+zfs sf]O/fnf nufot ;xefuLx? . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
g]sfF ;+;bLo bnsf] a}7s g]kfnL sfFu|]; ;+;bLo bnsf] sfof{nodf zlgaf/ a;]sf] ;+;bLo bnsf] a}7sdf g]sfF ;efklt z]/axfb'/ b]pjf, jl/i7 g]tf /fdrGb| kf}8]n, dxfdGqL 8f z+zfs sf]O/fnf nufot ;xefuLx? . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे काँग्रेसको धारणा आउने

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार आयोग विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकबारे छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।

काँग्रेसले यी विधेयकहरु संविधानविपरीत प्रस्ताव गरिएको बताउँदै आएको छ । बुधबार बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको बैठक केही ढिला गरी सुरु हुन लागेको काँग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले जानकारी दिइन् ।

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले समसामयीक राजनीति र विभिन्न विधेयकहरुबारे काँग्रेसको ठोस धारणा तय गर्न बैठक बोलाइएको जानकारी दिए ।

सिंहदरवारस्थित काँग्रेस संसदीय दल कार्यालयमा बस्ने बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे पनि छलफल हुनेछ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा बहुमतले पारित भइसकेको । त्यस्तै बजेट पूर्वको छलफल पनि मंगलबार सकिएको छ । रातोपाटीबाट

About Kesharman Bc